HABER AKIŞI

Yerel yönetimlere etik farkındalık çalışmaları başladı

 Tarih: 25-04-2019 08:38:41
“Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek Projesi”nin açılışı gerçekleşti.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen, Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülmekte olan “Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek Projesi”nin açılışı geniş katılımlı bir tören ve konferans ile yapıldı. Proje, yerel yönetimlerde seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerinin etik farkındalığının artırılması etik davranış kurallarının oluşturulması ve yerelde yolsuzluğun önlenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak için hayata geçirildi.

Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin Sözleşme Makamı, Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun Faydalanıcı olduğu Projenin Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal TOPTAN, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma ŞAHİN, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian BERGER ve Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı M. Selim USLU’nun katılımları ile gerçekleşti.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal TOPTAN; konuşmasında Türkiye’nin Avrupa Birliği normlarına ulaşılmasında büyük gayret sarf ettiğini, özellikle hukuk alanında AB müktesebatını en önde gerçekleştiren ülkelerden biri olma kıvancını yaşadığını belirtti.  Uyum çabalarının hayata geçirilmesinde AB’nin desteğine değinen Toptan, “Bu proje de bu destekler içinde en önemlilerinden biridir. Bu proje ortak hedefe etikle varılmasına önemli bir katkı sağlayacaktır. Hedefimiz daha güçlü bir Türkiye” dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma ŞAHİN ise açılış konuşmasında, “Bu projenin her noktasında ve Anadolu’ya yayılmasına yanınızda olacağım” dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian BERGER de AB ve Türkiye’nin ortak çabalarına değinerek, projenin yerel yönetimlerde yolsuzlukla mücadeleye önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti. Etik farkındalığın çok ciddiye alınması gerektiğini düşünüyoruz diyen Berger, “Bu bağlamda sivil toplum katılımı ve sivil toplum gözetimini de çok önemsiyoruz. AB sağladığı fon ve finansmanın yanı sıra ilgili teknik uzmanları da bir araya getirerek, Türkiye’ye destek vermektedir.” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU ise konuşmasında, yerel yönetimlerin insanların hayatındaki etkisinin gün geçtikçe arttığını ifade ederek, yerel yönetimlerde sunulan hizmet kalitesini artırabilmek için kapasiteleri sınırlı küçük belediyelerin birleştirildiğini hatırlattı. Aynı şekilde E- belediye veya bulut belediye olarak tabir edilen çalışmaların da hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Soylu, bu tür çalışmaların hizmetlerin standartlaşmasında ve denetlenebilir olmasında önem arz ettiğini vurguladı. Soylu şöyle devam etti: “Etik konusu ABD başta olmak üzere batılı ülkelerin reform çabalarında önemli yer tutmaktadır. Geleneksel kamu yönetimi anlayışının yetersiz kaldığı artık tüm dünyada kabul görmektedir. Etik, vatandaş devlet ilişkileri açısından da önem teşkil etmektedir. Vatandaşımız kaymakama ve valiye gittiğinde kendisiyle ilgilenen, nezaket gösteren ve meselesini çözen bir anlayışı ortaya koymak lazım. Vatandaş devlet için yoktur. Devlet vatandaş için vardır. Hizmet sunumunda vatandaş memnuniyetini en üst noktaya çıkarabilmek bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Biz vatandaşın emrindeyiz.”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fuat OKTAY da konuşmasında devletle vatandaş arasındaki güvenin pekiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Oktay, “Kadim devlet geleneğimiz, evrensel etik ilkelere temel oluşturmaktadır” dedi ve ekledi: “Türk İslam tarihinin ilk yazılı eserlerinden biri olan Kutadgu Bilig’deki esaslar, bugünün kamu görevlileri için de geçerliliğini korumaktadır. Ahlaktan, vicdandan ve kadim değerlerimizden yeterince istifade etmeyen hiçbir kamu çalışanımızın ortak geleceğimize hizmet etmesinin mümkün olmayacağına inanıyoruz. Adaletli dürüst ve şeffaf olmak zorundayız.” Oktay ayrıca E-devlet çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiğini hatırlatarak, “Kamu hizmetlerini tüm vatandaşlarımız için daha erişilebilir hale getirmek için e- devlet uygulamaları hayata geçirilmiş, dijital Türkiye’nin kapıları açılmıştır.” dedi. Kamuda sıfır belge fikriyle yola çıktıklarını ifade eden Oktay, “Bizde olan hiçbir belgeyi vatandaştan istemeyeceğiz. Aynı şeyi yerel yönetimlerden de bekliyoruz. Zorunlu olmadıkları sürece vatandaştan belge talep etmeden hizmet verebilecek bir şekilde yerel yönetimleri yeniden yapılandırmalarını rica ediyoruz. Etik farkındalığı oluşturma gayretindeyiz.” dedi.

Proje Açılış Törenine ayrıca Valiler ve Belediye Başkanları ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterleri ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterlerinin yanı sıra paydaş kurum ve kuruluşlar ile medya temsilcileri katıldı.  

Saydamlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, dürüstlük gibi birçok etik davranış kurallarının sanatsal boyutuyla sunulduğu bir sahne gösterisi yer alan Açılış Töreninde Prof. Dr. İnayet AYDIN “Etiğin Önemi” konulu bir konferans verdi.  Törenin öğleden sonraki bölümünde ise Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatih UŞAN Moderatörlüğünde; Türk İdareciler Derneği Genel Başkanı Saffet Arıkan BEDÜK, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sayın Cemil KAYA, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sayın Muharrem KILIÇ’ın panelist olarak yer aldığı yerel yönetimlerde etik farkındalık paneli gerçekleştirildi. 

Yerel İdarelerde Seçilmiş ve Atanmışların Etik Farkındalığının Artırılması İçin Teknik Destek Projesi  Hakkında

Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek Projesinin (Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi) uygulama süresi  

2 yıl olup, 15 Ocak 2021 tarihinde tamamlanacaktır. Projenin faydalanıcısı Kamu Görevlileri Etik Kurulu (KGEK)’dur. Sözleşme makamı ise Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir. Proje Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finansal olarak desteklenmektedir. Proje bütçesi 1.790.000Avro’dur.

Proje Amaçları

 • Avrupa standartları doğrultusunda Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı( IPA) II kapsamında belirlenen stratejik önceliklere uygun olarak yerel yönetimlerde etik anlayışının yerleştirilmesi ve yolsuzlukla mücadeleye yönelik çalışmalara katkı sağlanması,
 • Vatandaşların ilk elden kamu hizmeti aldığı yerel yönetimlerde etik kültürünün güçlendirilmesi,
 • Yerel yönetimlerde seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerine yönelik etik davranış kurallarının oluşturulması,
 • Yerel yönetimlerde; valilikler, büyükşehir belediyeleri ve belediyelerde çalışanlar başta olmak üzere bu makamlardan hizmet alan vatandaşlarda etik farkındalık oluşturulması,
 • Yerel yönetimlerle ilgili kanunların taranıp etik ihlallere sebep olan yasal boşlukların belirlenmesi ve bunlara yönelik ikincil mevzuat teklifinin hazırlanması
 • Etik standartların uygulamasına yönelik olarak yapılan düzenleme, oluşturulan mekanizma ve veri tabanlarının izlenmesini sağlayan stratejiler geliştirilmesi,
 • Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü (YYGM), İller İdaresi Genel Müdürlüğü (İİGM), valilikler; STK’lar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi birçok kuruluşu bir araya getirerek etik farkındalık konusunda sinerji oluşturulması,
 • Yerel yönetimlerde etik kültürün yaygınlaşması ve yerleşmesi amacıyla etik eğiticiler yetiştirilmesi,
 • STK’lar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi birçok kuruluşu bir araya getirerek etik farkındalık konusunda sinerji oluşturulması,
 • Yerel yönetimlerde etik kültürün yaygınlaşması ve yerleşmesi amacıyla etik eğiticiler yetiştirilmesi.

  Proje Beklenen Sonuçları
 •  “Şeffaflığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Ulusal Stratejisi” çerçevesinde yerel yönetimlere yönelik etik ilkelerini içeren düzenlemelerin ikincil yasa teklifi olarak uygulanması,
 • Yerel yönetimlerde seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerinin, yereldeki halkın, ilgili STK’ların ve özel sektör temsilcilerinin etik farkındalığının çalıştaylar, eğitimler ve çeşitli farkındalık oluşturma kampanyaları yoluyla artırılması,
 • Yerel yönetimlerde, proje kapsamında yetişmiş etik eğiticiler aracılığıyla etik kültürün geliştirilmesi
 • Toplumun ve özel sektörün, seçilmiş ve atanmış yerel yönetim görevlilerinin etik performanslarından memnuniyet oranlarının artırılması
 • Seçilmiş yerel yönetim görevlilerinin denetlenmesi amacıyla ilgili STK’ların ve/veya mesleki kuruluşların savunuculuk kapasitelerinin ve sayılarının artırılması.

 

 

  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Projeler HABERLERİ
  Gündem HABERLERİ
2022 Yılında araçlarımızı caddelerimizde göreceğiz 2022 Yılında araçlarımızı caddelerimizde göreceğiz Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar ve..
2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, medeniyet inşa etmenin her topluma nasip olm..
Bakan Pekcan, OECD Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı Bakan Pekcan, OECD Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin dijital ticaretin ve ekonomilerinin di..
Ticaret Bakanı Pekcan DTÖ Gayriresmi Bakanlar Toplantısı'na katıldı Ticaret Bakanı Pekcan DTÖ Gayriresmi Bakanlar Toplantısı'na katıldı Bakan Pekcan, korumacı eğilimlerin kısa vadeli yararlarına karşı konulması ve ço..
  Ekonomi HABERLERİ
Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak, “ivme finansman paketini” açıkladı Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak, “ivme finansman paketini” açıkladı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Fi..
`Elektrifikasyona toplam 2,4 milyar lira yatırım yapıldı` `Elektrifikasyona toplam 2,4 milyar lira yatırım yapıldı` Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, “Enerji verimliliği için önem arz e..
İkram Göktaş: “Temel misyonumuz sektördeki mevcut pastadan pay alarak büyümek değil” İkram Göktaş: “Temel misyonumuz sektördeki mevcut pastadan pay alarak büyümek değil” Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, banka olarak temel misyonlarının sektör..
Türkiye Finans, konut finansmanı kar oranlarını artırdı Türkiye Finans, konut finansmanı kar oranlarını artırdı Türkiye Finans Katılım Bankası, konut finansman oranlarında 20 puanlık bir artış..
  STK-Vakıf-Oda HABERLERİ
Türkiye enerji sektörünün köklü markası İpragaz da “Etik ve İtibar” dedi Türkiye enerji sektörünün köklü markası İpragaz da “Etik ve İtibar” dedi 2010 yılında kurulan ve Türkiye'nin önde gelen kurum ve kuruluşlarının yer aldığ..
TİAD’a yeni görsel kimlik TİAD’a yeni görsel kimlik Türkiye takım tezgahları sektörü için itici güç görevi gören eski adıyla Takım T..
TEPED, ZYXEL ile Bir Araya Geldi TEPED, ZYXEL ile Bir Araya Geldi Teknoloji Profesyonelleri Derneği - TEPED, Network ve Ağ Teknolojileri Alanında ..
AB’den KAÇUV’a hibe desteği AB’den KAÇUV’a hibe desteği Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), “Sürdürülebilir Fon Yönetimi ve Sistemler..
  Söyleşi HABERLERİ
Allah tüm inananları affeder Allah tüm inananları affeder Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Allah'ın affediciliğini anlattığı "Gönül Sohbetleri"n..
MAİN Katılımın getirdiği Yabancı Melek Yatırımcı Start-up Projelere TL olarak yatırım yapıyor MAİN Katılımın getirdiği Yabancı Melek Yatırımcı Start-up Projelere TL olarak yatırım yapıyor MaQasid Melek Yatırımcı Ağı (MAIN) Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz S..
Macaristan’dan Türk yatırımcılara cazip fırsatlar Macaristan’dan Türk yatırımcılara cazip fırsatlar Avantajlı teşvik sistemi ve Türkiye’ye ile kurduğu yakın ilişkilerle yatırımcıla..
Ramazan Söyleşilerine Yoğun İlgi Ramazan Söyleşilerine Yoğun İlgi Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan-ı Şerif’i en iyi şekilde ağırlamak, vatandaşların..
  Fuar-Kngr-Fest-Turizm HABERLERİ
ICSG İstanbul’a yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi ICSG İstanbul’a yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi Geçtiğimiz Nisan ayının 25 ve 26’sında Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Avra..
Filistin’de görmeniz gereken 9 yer Filistin’de görmeniz gereken 9 yer Çoğu insan için Filistin toprakları bir tatil planına dahil edilecek yerler deği..
İBB, İstanbul’a özgü tasarımları Avusturya’da dünyaya tanıtıyor İBB, İstanbul’a özgü tasarımları Avusturya’da dünyaya tanıtıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avusturya’da, UNESCO’nun desteğiyle gerçekleştiri..
ICSG İstanbul’a yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi ICSG İstanbul’a yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi Geçtiğimiz Nisan ayının 25 ve 26’sında Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Avra..
  Kentsel Dönüşüm HABERLERİ
Başkan Öztekin: ‘’Yahya Kemal’de örnek bir kentsel dönüşüm başlatacağız’’ Başkan Öztekin: ‘’Yahya Kemal’de örnek bir kentsel dönüşüm başlatacağız’’ Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 5 gün önce Kağıthane Yahya Kemal Maha..
Mevlüt Uysal: “kentsel dönüşüm yapmak isteyenlere her konuda yardımcı olacağız” Mevlüt Uysal: “kentsel dönüşüm yapmak isteyenlere her konuda yardımcı olacağız” İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Ad..
Türkiye'nin büyük dönüşümü Esenler'de başladı Türkiye'nin büyük dönüşümü Esenler'de başladı Esenler’in yıllardır süregelen imar sorununun çözüme kavuşacağı, riskli yapıları..
Bakan Kurum: “Kentsel dönüşümün hızlandırılmasına katkı sağlayacağız Bakan Kurum: “Kentsel dönüşümün hızlandırılmasına katkı sağlayacağız Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5 yılda 1.5 milyon konutun dönüşümünü ya..
  Projeler HABERLERİ
Akademi ve iş dünyası “Mesleğimi Tanıyorum” Projesinde buluştu Akademi ve iş dünyası “Mesleğimi Tanıyorum” Projesinde buluştu Gençlerin iş hayatına atılmadan önce kariyerleri ile ilgili tüm koşulları kavram..
Yarış Arabalarıyla Çocukların Yüzü Güldü Yarış Arabalarıyla Çocukların Yüzü Güldü Teamart Motor Sporları Grubu’nun çocuklara trafik kurallarını öğretmek amacıyla ..
 TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu’nun Kazanan Projeleri Belli Oldu TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu’nun Kazanan Projeleri Belli Oldu TSKB’nin, kurum içi girişimciliği geliştirmek için Türkiye Girişimcilik Vakfı (G..
TMB ve Intes kamu, yabancı misyon ve inşaat sektörünün önde gelen temsilcilerini buluşturdu TMB ve Intes kamu, yabancı misyon ve inşaat sektörünün önde gelen temsilcilerini buluşturdu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: “Yüksek maliyetli projeleri PPP modeli ve dı..
  Spor HABERLERİ
Engelli Vatandaşlara Havuz Hizmeti Engelli Vatandaşlara Havuz Hizmeti Havaların ısınmasıyla birlikte engelli vatandaşlarını ücretsiz olarak havuz hizm..
Tekvandonun ‘Altın Çocuğu’ Bayrampaşa’dan çıktı Tekvandonun ‘Altın Çocuğu’ Bayrampaşa’dan çıktı Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Merkezi’nin spor kulübünde çalışmalarını yürüten Bay..
İBB’nin şampiyon tekvandocusu İrem Yaman tarih yazıyor İBB’nin şampiyon tekvandocusu İrem Yaman tarih yazıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından İrem Yaman İngiltere’d..
İBB’den çocuklara ücretsiz yaz spor okulu İBB’den çocuklara ücretsiz yaz spor okulu İstanbul Büyükşehir Belediye’nin okullara inşa ettiği spor salonlarında düzenlen..
  Esnaf dergisi HABERLERİ
İBB’den LGS’ye hazırlanan öğrencilere geleceğe ilk adım konferansları İBB’den LGS’ye hazırlanan öğrencilere geleceğe ilk adım konferansları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencil..
YENİDER ile MİYEP ASKON Başkanı Orhan Aydın’ı ziyaret etti YENİDER ile MİYEP ASKON Başkanı Orhan Aydın’ı ziyaret etti Yeniden İnşa Derneği (YENİDER) ile Milli ve Yerli Esnaf Platformu (MİYEP) Başkan..
30. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ahmet Hamdi Çamlı’nın katılımıyla gerçekleşti 30. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ahmet Hamdi Çamlı’nın katılımıyla gerçekleşti Esnaf Bülteni Dergisinin her ay geleneksel hale getirdiği “Milli ve Yerli Esnaf ..
29. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları’nda “Krizden Nasıl Karlı Çıkarız” konuşuldu 29. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları’nda “Krizden Nasıl Karlı Çıkarız” konuşuldu Esnaf Bülteni Dergisi’nin geleneksel Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ortak Akıl..
Henüz anket oluşturulmamış.
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Yukarı