HABER AKIŞI

Yerel yönetimlere etik farkındalık çalışmaları başladı

 Tarih: 25-04-2019 08:38:41
“Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek Projesi”nin açılışı gerçekleşti.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen, Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülmekte olan “Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek Projesi”nin açılışı geniş katılımlı bir tören ve konferans ile yapıldı. Proje, yerel yönetimlerde seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerinin etik farkındalığının artırılması etik davranış kurallarının oluşturulması ve yerelde yolsuzluğun önlenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak için hayata geçirildi.

Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin Sözleşme Makamı, Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun Faydalanıcı olduğu Projenin Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal TOPTAN, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma ŞAHİN, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian BERGER ve Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı M. Selim USLU’nun katılımları ile gerçekleşti.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal TOPTAN; konuşmasında Türkiye’nin Avrupa Birliği normlarına ulaşılmasında büyük gayret sarf ettiğini, özellikle hukuk alanında AB müktesebatını en önde gerçekleştiren ülkelerden biri olma kıvancını yaşadığını belirtti.  Uyum çabalarının hayata geçirilmesinde AB’nin desteğine değinen Toptan, “Bu proje de bu destekler içinde en önemlilerinden biridir. Bu proje ortak hedefe etikle varılmasına önemli bir katkı sağlayacaktır. Hedefimiz daha güçlü bir Türkiye” dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma ŞAHİN ise açılış konuşmasında, “Bu projenin her noktasında ve Anadolu’ya yayılmasına yanınızda olacağım” dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian BERGER de AB ve Türkiye’nin ortak çabalarına değinerek, projenin yerel yönetimlerde yolsuzlukla mücadeleye önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti. Etik farkındalığın çok ciddiye alınması gerektiğini düşünüyoruz diyen Berger, “Bu bağlamda sivil toplum katılımı ve sivil toplum gözetimini de çok önemsiyoruz. AB sağladığı fon ve finansmanın yanı sıra ilgili teknik uzmanları da bir araya getirerek, Türkiye’ye destek vermektedir.” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU ise konuşmasında, yerel yönetimlerin insanların hayatındaki etkisinin gün geçtikçe arttığını ifade ederek, yerel yönetimlerde sunulan hizmet kalitesini artırabilmek için kapasiteleri sınırlı küçük belediyelerin birleştirildiğini hatırlattı. Aynı şekilde E- belediye veya bulut belediye olarak tabir edilen çalışmaların da hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Soylu, bu tür çalışmaların hizmetlerin standartlaşmasında ve denetlenebilir olmasında önem arz ettiğini vurguladı. Soylu şöyle devam etti: “Etik konusu ABD başta olmak üzere batılı ülkelerin reform çabalarında önemli yer tutmaktadır. Geleneksel kamu yönetimi anlayışının yetersiz kaldığı artık tüm dünyada kabul görmektedir. Etik, vatandaş devlet ilişkileri açısından da önem teşkil etmektedir. Vatandaşımız kaymakama ve valiye gittiğinde kendisiyle ilgilenen, nezaket gösteren ve meselesini çözen bir anlayışı ortaya koymak lazım. Vatandaş devlet için yoktur. Devlet vatandaş için vardır. Hizmet sunumunda vatandaş memnuniyetini en üst noktaya çıkarabilmek bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Biz vatandaşın emrindeyiz.”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fuat OKTAY da konuşmasında devletle vatandaş arasındaki güvenin pekiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Oktay, “Kadim devlet geleneğimiz, evrensel etik ilkelere temel oluşturmaktadır” dedi ve ekledi: “Türk İslam tarihinin ilk yazılı eserlerinden biri olan Kutadgu Bilig’deki esaslar, bugünün kamu görevlileri için de geçerliliğini korumaktadır. Ahlaktan, vicdandan ve kadim değerlerimizden yeterince istifade etmeyen hiçbir kamu çalışanımızın ortak geleceğimize hizmet etmesinin mümkün olmayacağına inanıyoruz. Adaletli dürüst ve şeffaf olmak zorundayız.” Oktay ayrıca E-devlet çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiğini hatırlatarak, “Kamu hizmetlerini tüm vatandaşlarımız için daha erişilebilir hale getirmek için e- devlet uygulamaları hayata geçirilmiş, dijital Türkiye’nin kapıları açılmıştır.” dedi. Kamuda sıfır belge fikriyle yola çıktıklarını ifade eden Oktay, “Bizde olan hiçbir belgeyi vatandaştan istemeyeceğiz. Aynı şeyi yerel yönetimlerden de bekliyoruz. Zorunlu olmadıkları sürece vatandaştan belge talep etmeden hizmet verebilecek bir şekilde yerel yönetimleri yeniden yapılandırmalarını rica ediyoruz. Etik farkındalığı oluşturma gayretindeyiz.” dedi.

Proje Açılış Törenine ayrıca Valiler ve Belediye Başkanları ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterleri ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterlerinin yanı sıra paydaş kurum ve kuruluşlar ile medya temsilcileri katıldı.  

Saydamlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, dürüstlük gibi birçok etik davranış kurallarının sanatsal boyutuyla sunulduğu bir sahne gösterisi yer alan Açılış Töreninde Prof. Dr. İnayet AYDIN “Etiğin Önemi” konulu bir konferans verdi.  Törenin öğleden sonraki bölümünde ise Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatih UŞAN Moderatörlüğünde; Türk İdareciler Derneği Genel Başkanı Saffet Arıkan BEDÜK, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sayın Cemil KAYA, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sayın Muharrem KILIÇ’ın panelist olarak yer aldığı yerel yönetimlerde etik farkındalık paneli gerçekleştirildi. 

Yerel İdarelerde Seçilmiş ve Atanmışların Etik Farkındalığının Artırılması İçin Teknik Destek Projesi  Hakkında

Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek Projesinin (Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi) uygulama süresi  

2 yıl olup, 15 Ocak 2021 tarihinde tamamlanacaktır. Projenin faydalanıcısı Kamu Görevlileri Etik Kurulu (KGEK)’dur. Sözleşme makamı ise Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir. Proje Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finansal olarak desteklenmektedir. Proje bütçesi 1.790.000Avro’dur.

Proje Amaçları

 • Avrupa standartları doğrultusunda Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı( IPA) II kapsamında belirlenen stratejik önceliklere uygun olarak yerel yönetimlerde etik anlayışının yerleştirilmesi ve yolsuzlukla mücadeleye yönelik çalışmalara katkı sağlanması,
 • Vatandaşların ilk elden kamu hizmeti aldığı yerel yönetimlerde etik kültürünün güçlendirilmesi,
 • Yerel yönetimlerde seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerine yönelik etik davranış kurallarının oluşturulması,
 • Yerel yönetimlerde; valilikler, büyükşehir belediyeleri ve belediyelerde çalışanlar başta olmak üzere bu makamlardan hizmet alan vatandaşlarda etik farkındalık oluşturulması,
 • Yerel yönetimlerle ilgili kanunların taranıp etik ihlallere sebep olan yasal boşlukların belirlenmesi ve bunlara yönelik ikincil mevzuat teklifinin hazırlanması
 • Etik standartların uygulamasına yönelik olarak yapılan düzenleme, oluşturulan mekanizma ve veri tabanlarının izlenmesini sağlayan stratejiler geliştirilmesi,
 • Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü (YYGM), İller İdaresi Genel Müdürlüğü (İİGM), valilikler; STK’lar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi birçok kuruluşu bir araya getirerek etik farkındalık konusunda sinerji oluşturulması,
 • Yerel yönetimlerde etik kültürün yaygınlaşması ve yerleşmesi amacıyla etik eğiticiler yetiştirilmesi,
 • STK’lar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi birçok kuruluşu bir araya getirerek etik farkındalık konusunda sinerji oluşturulması,
 • Yerel yönetimlerde etik kültürün yaygınlaşması ve yerleşmesi amacıyla etik eğiticiler yetiştirilmesi.

  Proje Beklenen Sonuçları
 •  “Şeffaflığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Ulusal Stratejisi” çerçevesinde yerel yönetimlere yönelik etik ilkelerini içeren düzenlemelerin ikincil yasa teklifi olarak uygulanması,
 • Yerel yönetimlerde seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerinin, yereldeki halkın, ilgili STK’ların ve özel sektör temsilcilerinin etik farkındalığının çalıştaylar, eğitimler ve çeşitli farkındalık oluşturma kampanyaları yoluyla artırılması,
 • Yerel yönetimlerde, proje kapsamında yetişmiş etik eğiticiler aracılığıyla etik kültürün geliştirilmesi
 • Toplumun ve özel sektörün, seçilmiş ve atanmış yerel yönetim görevlilerinin etik performanslarından memnuniyet oranlarının artırılması
 • Seçilmiş yerel yönetim görevlilerinin denetlenmesi amacıyla ilgili STK’ların ve/veya mesleki kuruluşların savunuculuk kapasitelerinin ve sayılarının artırılması.

 

 

  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Projeler HABERLERİ
  Gündem HABERLERİ
Logo, Turquality® destek programına dahil edilen ilk yazılım şirketi oldu Logo, Turquality® destek programına dahil edilen ilk yazılım şirketi oldu Türkiye’nin en değerli bilişim markası Logo Yazılım, küresel Türk markaları oluş..
UEFA Süper Kupa Finali’ne NISSAN Damgası UEFA Süper Kupa Finali’ne NISSAN Damgası Liverpool ve Chelsea arasında İstanbul’da oynanan UEFA Süper Kupa Finali’nin res..
Kamuoyu bilgilendirme Kamuoyu bilgilendirme Son günlerde, bazı haber siteleri ve sosyal medyada yer alan, "Bayrampaşa Hali’n..
Konutların yarısında DASK bulunmuyor Konutların yarısında DASK bulunmuyor Generali Sigorta Direkt Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ker..
  Ekonomi HABERLERİ
Türkiye’nin en büyük 2. mobilya ihracatçısından istihdama katkı Türkiye’nin en büyük 2. mobilya ihracatçısından istihdama katkı Türkiye genelinde 170, yurt dışında ise 31 mağazası bulunan Kilim Mobilya, yurt..
İş-yaşam dengesinde sonuncuyuz İş-yaşam dengesinde sonuncuyuz OECD tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye iş-yaşam dengesinde Avrupa'dak..
ABD'ye ihracatın püf noktaları ABD'ye ihracatın püf noktaları TABA-AmCham, Türk iş dünyasına ABD'de yatırım yapmanın inceliklerini, hazırladığ..
  STK-Vakıf-Oda HABERLERİ
Kızılay 4 kıta ve 51 ülkede kurban kesimlerini tamamladı Kızılay 4 kıta ve 51 ülkede kurban kesimlerini tamamladı İhtiyaç sahiplerinin sofrasına kurban bereketini ulaştırmak için 12 yıldır vekâl..
Büyükşehir ve AFAD’dan kurtarma tatbikatı Büyükşehir ve AFAD’dan kurtarma tatbikatı Muğla Büyükşehir Belediyesi ve altı farklı kurumun katıldığı kaza ve yangın tatb..
Buğday Derneği, Küçükçekmece organik pazardan çekildi Buğday Derneği, Küçükçekmece organik pazardan çekildi 2014 yılında, Küçükçekmece Belediyesi ve Arenapark AVM işbirliğiyle kurulan, Buğ..
İZODER: “Korkmak yerine güvenli binalarla depreme hazırlıklı olmalıyız” İZODER: “Korkmak yerine güvenli binalarla depreme hazırlıklı olmalıyız” Yatılım sektörünün çatı örgütü İZODER, 8 Ağustos’ta Ege Bölgesi’nde yaşanan depr..
  Söyleşi HABERLERİ
Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brown ve Eşi Neda Alemohammed Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brown ve Eşi Neda Alemohammed Ülkemizin yer aldığı siyasi coğrafya konusunda sahip olduğu büyük donanımla, Tür..
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı hakim savcı adayları ile bir araya geldi Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı hakim savcı adayları ile bir araya geldi Ünlü tarihçiden hakim ve savcı adaylarına özel hayat vurgusu
“İstanbul Craft Week” Tekfur Sarayı’nda başladı “İstanbul Craft Week” Tekfur Sarayı’nda başladı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, 17-22 Haziran arasında düzenlenecek İ..
Dursun Gürlek’ten Fetih Söyleşisi Dursun Gürlek’ten Fetih Söyleşisi Eyüpsultan Belediyesi tarafından Zal Mahmut Paşa Külliyesi avlusunda düzenlenen ..
  Fuar-Kngr-Fest-Turizm HABERLERİ
27. WorldFood İstanbul Fuarı gıda sektörünün geleceğini masaya yatırmaya hazırlanıyor 27. WorldFood İstanbul Fuarı gıda sektörünün geleceğini masaya yatırmaya hazırlanıyor Türk gıda sektörünün uluslararası buluşma noktası olan 27. Uluslararası Gıda Ürü..
Triatlon'da Balkan Şampiyonası heyecanı İstanbul’da Triatlon'da Balkan Şampiyonası heyecanı İstanbul’da Avrupa’da futboldan sonra en fazla lisanslı sporcuya sahip branş olan triatlon, ..
Türkiye’de ilk kez anne ve anne adayları, Üsküdar’da emzirme şenliğinde buluştu Türkiye’de ilk kez anne ve anne adayları, Üsküdar’da emzirme şenliğinde buluştu Üsküdar Belediyesi, Emzirme Haftası dolayısıyla, Sağlık Bakanlığı ve TEMAS Emzir..
Endüstriyel reklamcılar, Eylül ayında İstanbul’da bir araya geliyor Endüstriyel reklamcılar, Eylül ayında İstanbul’da bir araya geliyor Endüstriyel reklam dünyası, Eylül ayında gerçekleşecek olan 21. Uluslararası SIG..
  Kentsel Dönüşüm HABERLERİ
Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan: “Yeni ‘Deprem Yönetmeliği’ ile kentsel dönüşüm şimdi başlıyor” Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan: “Yeni ‘Deprem Yönetmeliği’ ile kentsel dönüşüm şimdi başlıyor” Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, ‘17 Ağustos 1999 Marmara Dep..
98 Bin riskli yapının 56 bini yenilendi 98 Bin riskli yapının 56 bini yenilendi 17 Ağustos'un 20'nci yıl dönümünde, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu..
Yahya Kemal sakinlerinin kentsel dönüşüm sevinci Yahya Kemal sakinlerinin kentsel dönüşüm sevinci Yahya Kemal Mahallesi sakinleri, bölgede başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarıy..
Kentsel Dönüşüm’ün yerini kırsal dönüşüm almalı Kentsel Dönüşüm’ün yerini kırsal dönüşüm almalı İSTİB Başkan Yardımcısı Hakkı İsmet Aral, Tarım ve Orman Bakanlığının kısa, orta..
  Projeler HABERLERİ
Beyazıt Meydanı, Turgut Cansever’in ödüllü projesiyle canlanacak Beyazıt Meydanı, Turgut Cansever’in ödüllü projesiyle canlanacak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyazıt Meydanı’nın yıllardır ihmal edildiğini belir..
 “Çatısı güçlü olmayan yapı depreme hazır değildir” “Çatısı güçlü olmayan yapı depreme hazır değildir” Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇATIDER) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Şena..
Kobi’lerin sadece yüzde %49’u yıkıcı afetlere hazır Kobi’lerin sadece yüzde %49’u yıkıcı afetlere hazır KOBİ’lerde Afet Direnci Araştırması’nın sonuçları yayınlandı. Afetlere karşı far..
 Akılcı borçlanma ve finansal kaldıraç etkisi Akılcı borçlanma ve finansal kaldıraç etkisi Proje finansmanı için akılcı borçlanma tüm faktörlerin bir arada düşünüldüğü ve ..
  Spor HABERLERİ
İBB İtfaiyesi, uluslararası spor oyunlarında 20 madalya kazandı İBB İtfaiyesi, uluslararası spor oyunlarında 20 madalya kazandı İBB İtfaiyesi, Dünya Polis ve İtfaiye Oyunları’nda (WPFG) 6 günde 4’ü altın topl..
Sigortam.net İTÜ Basket sezon açılışını yaptı Sigortam.net İTÜ Basket sezon açılışını yaptı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) efsanevi basketbol takımı Sigortam.net İTÜ Ba..
Premier Lig'in bir maçı 9 milyon 400 bin euro Premier Lig'in bir maçı 9 milyon 400 bin euro KPMG Football Benchmark ekibinin analizine göre; bu hafta sonu başlayacak İngilt..
‘Engellere Özgürce Kulaç' Atıyorlar ‘Engellere Özgürce Kulaç' Atıyorlar Zeytinburnu ilçesinde ikamet eden engelli çocuklar ve yetişkinler Zeytinburnu Be..
  Esnaf dergisi HABERLERİ
IV. Ulusal Saha Epidemiyolojisi Konferansı Ankara’da Gerçekleşti IV. Ulusal Saha Epidemiyolojisi Konferansı Ankara’da Gerçekleşti Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, “IV. Ulusal Saha Epidemiyoloji..
İBB’den LGS’ye hazırlanan öğrencilere geleceğe ilk adım konferansları İBB’den LGS’ye hazırlanan öğrencilere geleceğe ilk adım konferansları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencil..
YENİDER ile MİYEP ASKON Başkanı Orhan Aydın’ı ziyaret etti YENİDER ile MİYEP ASKON Başkanı Orhan Aydın’ı ziyaret etti Yeniden İnşa Derneği (YENİDER) ile Milli ve Yerli Esnaf Platformu (MİYEP) Başkan..
30. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ahmet Hamdi Çamlı’nın katılımıyla gerçekleşti 30. Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları Ahmet Hamdi Çamlı’nın katılımıyla gerçekleşti Esnaf Bülteni Dergisinin her ay geleneksel hale getirdiği “Milli ve Yerli Esnaf ..
Henüz anket oluşturulmamış.
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Yukarı